ErP Direktivet

ErP direktivet - Mål

EU enades om ett direktiv och mål inom området för klimatskydd och energi som innehåller ambitiösa energi krav, ofta kallad projekt 20-20-20.

Detta direktivet ska ge en minskning på 20% av CO2-utsläppen och en ökning med 20% av energieffektiviteten i EU till 2020. Dessutom förväntas den totala andelen energi från förnybara energikällor stiga till 20%.

För att uppnå dessa mål antogs under 2005 direktiv 2005/32 / EG - Direktiv Produkter. Direktivet döptes om 2009 till 2009/125/EG även kallat ekodesign.

Direktivet tillämpligar kraven och verifierar att minimikraven för energibesparingar uppnås på många energirelaterade produkter.

ErP direktivet om fläktar

Den 30 mars 2011 antog Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 och genomförande av direktivet 2009/125/EG gällande krav på ekodesign för fläktar som drivs av en elektrisk motor med en effektförbrukning på 125 W till 500 kW.

Direktivet IEC60034-30-2008 som trädde i kraft i juni 2011 och bestämmer endast de minimieffektivitetsnivåer för motorer (IE2/IE3). Skillnaden mellan IEC60034-30-2008 och ekodesign direktviet är att ekodesign omfattar hela systemet, fläkt tillsammans med motor. System där fläkt består av en motor rotor och möjligen regulator (controller, frekvensomvandlare), och eventuella mekaniska kraftöverföringar. I detta fall spelar det ingen roll om fläkten fungerar som en fristående eller som en del av systemet.

EU fastställde lämpliga formler som används idag för att beräkna verkningsgrad för olika typer av fläktar. Beräkningen tar hänsyn till de olika effektområden och installationssituationer.

Är alla fläktar föremål ErP direktivet?

Förordning för fläkten gäller inte ifall fläkten:

 • drivs av elmotorer med en effektförbrukning på mindre än 125W, och större än 500 kW;
 • avsedd för användning i explosiva miljöer - ATEX-fläktar;
 • används under en kort tid för nödsituationer;
 • särskilt utformade för att fungera vid drifttemperaturen för transporterade gasen över 100°C, och mindre än - 40°C;
 • särskilt utformade för att fungera vid omgivningstemperatur runt drivmotorn för över 65°C, och mindre än - 40°C;
 • speciellt utformad för att arbeta vid en matningsspänning
 • vid matning till fläkten på > 1000V växelström eller > 1500V för likström;
 • speciellt utformad för att fungera i förhållanden där exponering för giftiga, starkt frätande eller brandfarliga gaser samt i fråga om exponering för slipmedel;
 • släppts ut på marknaden före den 1 januari 2015.

Krav på energieffektivitet gäller inte fläktar konstruerade för att arbeta:

 • vid optimal energieffektivitet vid 8000 varv/min eller högre;
 • i applikationer där "Karakteristik" på mer än 1,11 (motsvarande den totala tryckökning på 11150Pa);
 • som en dammfiltrerings fläktar används för att transportera icke gasformiga ämnen i vissa tillämpningar i samband med egen industri;

När träder direktivet i kraft?

Steg ett - 1 januari 2013.
Etapp två - 1 januari 2015.

 

För ytterligare information kontakta försäljningsavdelningen eller avdelningen för teknisksupport.


Produkter och tekniska data på webbplatsen visas endast i informationssyfte och vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Då webbplatsen är ämnad för informationssyfte kan Ventur tekniska AB inte hållas ansvarig för eventuella fel i informationen eller fel som informationen eventuellt kan orsaka för användaren eller tredje part.